کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين حقوق عمومی http://isfahanbar.org/PUBLIC LAW Sun, 26 May 2019 12:14:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 26 May 2019 12:14:52 GMT حقوق عمومی 60 تورم وبیمه http://isfahanbar.org/vdchtknmd23nm.ft2.html در اوضاع کنونى اقتصاد جهاني، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ناقص است. ]]> مقالات Wed, 09 Apr 2014 12:44:55 GMT http://isfahanbar.org/vdchtknmd23nm.ft2.html مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی http://isfahanbar.org/vdcd2s0o6yt0s.a2y.html آیا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟ا ]]> مقالات Tue, 24 Dec 2013 04:33:22 GMT http://isfahanbar.org/vdcd2s0o6yt0s.a2y.html وضعیت كودكان كار و خيابان طبق اسناد بین المللی و در ايران http://isfahanbar.org/vdcgrq9x4ak9z.pra.html كودكان‌ آسيب‌پذيرترين‌ اقشار جامعه‌ هستند و حمايت‌ از آنان‌ مي‌تواند از آسيب‌هاي‌ احتمالي‌ جامعه‌ جلوگيري‌ كند. ]]> مقالات Tue, 20 Aug 2013 19:00:00 GMT http://isfahanbar.org/vdcgrq9x4ak9z.pra.html صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ،زیبا طالبی http://isfahanbar.org/vdcbu8b8prhb0.iur.html اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ٩٢ و ٩٣ قانون ثبت صورت می گیرد. ]]> مقالات Fri, 09 Aug 2013 15:32:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcbu8b8prhb0.iur.html حق شھروندي با تاكید بر قانون احترام به آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي مصوب ١٣٨٣ http://isfahanbar.org/vdcfivdyaw6dt.giw.html حقوق بشر مبیّن حق طبیعي است و بر طبق دكترین حقوقي طبیعي،انسان بطور طبیعي آزاد است. ]]> مقالات Thu, 08 Aug 2013 07:26:49 GMT http://isfahanbar.org/vdcfivdyaw6dt.giw.html