مصاحبه با کارآموز حائز رتبه اول سی و نهمین اختبار کانون وکلای اصفهان