کارگاه آموزشی کارآموزان 7 دیماه 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب: 1827
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت

کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1396/10/07از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای علی شمسی (عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع «پاسخگویی به سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار دوره 37» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
پرسش نخست :«شخصی در سال 1354 قطعه زمینی را که سابقه ثبتی و سند مالکیت به نام فروشنده دارد با مبایعه نامه عادی خریداری نموده و مورد معامله تحویل او میشود. 3 سال بعد یک دانگ آنرا به موجب یک سند عادی مهریه همسرش قرار می دهد. در سال 85 شروع به عملیات ساختمانی می نماید که با شکایت سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر تصرف عدوانی مواجه و به دلیل عدم احراز سوءنیت در نهایت تبرئه می شود. هردو طرف مذکور مدعی مالکیت ملک هستند. در صورتی که  در سال 1364 سند مالکیت متعاقب اقدامات قانونی به نام دولت صادر شده باشد»
الف) استدلال نمائید امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی علیه متصرف وجود دارد یا خیر؟
ب) متصرف می تواند دعوای الزام به انتقال رسمی مالکیت به طرفیت دولت مطرح نماید؟
ج) آیا امکان طرح دعوای خلع ید توسط دولت به طرفیت متصرف وجود دارد؟
د) باتوجه به صورت مساله و در صورتیکه متصرف درصدد تثبیت مالکیت خود باشد:
1- مرجع قضایی صالح 2-عنوان قانونی دعوا  3- خواندگان دعوا  4- مالی یا غیرمالی بودن دعوا را مشخص کنید.
هـ) درصورت طرح همزمان دعاوی مختلف توسط نامبردگان به طرفیت یکدیگر در دادگاههای عمومی حقوقی، عنوان قانونی تصمیم مراجع یاد شده در رسیدگی توأمان به آن دعاوی را مستدل و مستند بیان کنید.
و) در اثنای دادرسی ، متصرف بخشی از ملک تحت تصرف خود را به شخص ثالث واگذار می نماید. آیا امکان اجرای حکم خلع ید علیه شخص مذکور (ثالث) وجود دارد؟ فقط مبنای استدلال نمره دارد.
ز) در صورتی که به حکم قطعی دادگاه انقلاب زمین یاد شده به عنوان مال محکوم علیه (متصرف) موضوع مصادره و ضبط اموال قرار گیرد:
1- همسر فرد یاد شده، دولت و شخص ثالث از حقوق قانونی برخوردار هستند؟ ذکر عنوان قانونی دعوا ضروری است.
2-دادگاه صالح را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی و نیز مالی یا غیرمالی بودن دعوا به صورتمستدل و مستند مشخص کنید.
پرسش دوم: «حکمی از دادگاه حقوقی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده و اجرائیه نیز صادر گردیده است. محکوم علیه که در جلسه دادرسی حاضر بوده و دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده بود پس از صدور اجرائیه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرائی و با ارائه یک برگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده است»
استدلال نمائید آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟چرا؟

                        رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                                             دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark