اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1395 در کانون اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب: 1584
 
درتاریخ 95/10/26 سی و دومین اجلاس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل گردید.
نظربه اینکه براساس مصوبه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب 1376مقررگردیدکه تعداد 80 (هشتاد) نفر ازپذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت برای سال 1395 (دردوسهیمه آزاد وایثارگران)بعنوان کارآموز وکالت برای عضویت این کانون تعیین شوندازآنجائیکه نتیجه نهایی آزمون وکالت ازطرف سازمان سنجش اعلام ودرتاریخ 95/10/23 ازطریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران واصل گردیده است لذاهیأت مدیره بابررسی نتایج واصله وبالحاظ اعمال مواد 59و70 قانون حمایت ازایثارگران ونیزباتوجه به ضوابط مندرج درآگهی ثبت نام اشخاص پذیرفته شده این کانون دردوسهیمه (آزاد وایثارگران ) به شرح ذیل براساس رتبه اعلام میگردد:آقایان وخانم ها :
1.محمدصادق فتحی
2.محمودفتاحی میلاسی
3.سیناسمندری
4.فاطمه غضنفری هرندی
5.عباس نادری درباغشاهی
6.محسن قرنی آرانی
7.سیدمهردادامیرشاه کرمی
8.علی کلاهدوزی
9.علیرضا علی نجیمی
10.الهام خراسانی
11.جوادموسوی کجانی
12.مهدی صاعد نیا
13.پریچهرقادری رجائی
14.فرهاد احمدی قراچه
15.زهرامحمدسلطانی
16.سحرروحانی
17.کبری بنایی
18.مرضیه شبانی خوراسگانی 
19.حسین فتحی مقدم 
20.سمانه جوکارحسنارودی
21.محمداعلایی ورنوسفادرانی 
22.علی محمدخانی 
23.احسان سلیمی چم کاکائی 
24.فاطمه باستانی
25.وحید رحمتی
26.نفیسه سادات ستاره رنانی
27.محبوبه السادات حجازی
28.شکوفه سنگری 
29.امیرحسین حبیب اللهیان 
30.مهدی حاجی حسینی
31.فروغ دادور
32.اعظم عسگری
33.گلنازچینی فروشان اصفهانی 
34.ایمان نوروزباقری
35.فرزانه نیک دوستی
36.غلامحسین صادقی کله مسلمانی
37.داودتوکلی
38.مهدیه مقصودی
39.محمودزارعی شمس آبادی 
40.ابراهیم رحیمی 
41.فاطمه مرتضوی فرد
42.آلاله نکویی اسدپور
43.فرانک فرهنگ 
44.زهراخسروی
45.فریباعرب لودریچه
46.عمادشیریان
47.محمدهادی ظریفی اصفهانی
48.فاطمه غفاری
49.علی جعفری باغملکی
50.مهرداد بهرامی الیوندی
51.مریم نمازی زاده 
52.امیریعقوبی 
53.ملیحه رضایی حسین آبادی 
54.فیروزه دستادست
55.محمدحسین کریمیان
56.محمدرضامانیان
57.منیره طایی
58.داودنصراصفهانی
59.محسن کاویانی
60.لیلااورنگی 
61.آزاده مسعودی پور
62.منصورقاسمی گنهرانی
63.فرزادحسینی فولادی
64.مریم تیرگیرمال خلیفه
65.زهراخاتون آبادی
66.امیرسالارپیمان
67.اعلظم ابراهیمی مندرجانی
68.حامدبختیاری بروجنی
69.داریوش صفری
70.الهام علی پور
71.فاطمه یوسف پوردهکردی
72.اسماعیل ابوالحسنی
73.سپهرصادقی نژاد
74.نوشین طایفه قشقایی
75.امیرحسین افضلی
76.بهمن رشیدی
77.النازمرادی زاده
78.هادی نصیری زاده کمه
79.مجید شاه محمدی 
80.علی رحیمی
 

(لازم به توضیح است که ازسهمیه ایثارگران بارعایت حدنصاب علمی مندرج درقانون ایثارگران وسایرشرایط های مربوطه درردیف های 79و80ازسهمیه ایثارگران معظم پذیرفته شده اند)
 معترضین به نتایج اعلامی سازمان سنجش میتوانندظرف پنج روز (روز کاری) ازتاریخ اعلان درسایت مراتب اعتراض  خودرابصورت مکتوب ومستدل شخصاًبه دفترکانون اعلام تاجهت بررسی به سازمان سنجش ارسال گردد.
Share/Save/Bookmark