نام
مهدي
نام خانوادگی
جوادي اليادراني
نام پدر
اكبر
شماره پروانه وکالت
1519
تاریخ اخذ وکالت
87/12/25
محل اشتغال
دهاقان
آدرس محل اشتغال
...
تلفن همراه
...
تلفن
...
توضيحات
توديع 19/1/88