نام
هاشم
نام خانوادگی
جواهري نيستانکي
نام پدر
محمود
شماره پروانه وکالت
1534
تاریخ اخذ وکالت
88/5/4
محل اشتغال
بهارستان
آدرس محل اشتغال
...
تلفن همراه
09132290544
تلفن
...
توضيحات
توديع 13/8/88