کانون وکلای دادگستری اصفهان 30 مرداد 1392 ساعت 9:07 https://isfahanbar.org/vdcbuwb8prhb9.iur.html -------------------------------------------------- عنوان : نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه -------------------------------------------------- متن : شماره پرونده ۳۳۶-۱/۱۶۸-۹۲ سوال- احتراما چنانچه شخصي كه متهم به جرمي باشد بعد از احضار و صدور دستور جلب ايشان در دادسرا و عدم حضور وي بدون صدور قرار تامين ، قرار مجرميت و كيفر خواست به صورت غيابي در مورد وي صادر شود و بعد از ارسال پرونده به دادگاه و قبل از صدور حكم متهم در دادسرا رويت شود آيا دادستان مي تواند وي را جلب نمايد و جهت صدور قرار تامين به دادگاه معرفي نمايد يا خود مبادرت به صدور قرار تامين نمايد و يا اينكه متهم بايد تا جلسه رسيدگي آزاد باشد؟ پاسخ- نظر به اينكه پس از صدور كيفر خواست قضات دادسرا فارغ از رسيدگي شده و حق دخالت مجدد در پرونده ندارند مگر اينكه پرونده مجدداً از دادگاه در اجراي تبصره ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي امر مورد سئوال به دادسرا اعاده گردد بنابراين در فرض سئوال دادستان هيچگونه تكليفي ندارد