کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 آبان 1402 ساعت 9:43 https://isfahanbar.org/vdcf.xdjiw6d0cgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : استرداد مالیات اضافی پرداخت شده -------------------------------------------------- متن : با عنایت به ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، توسط اداره امور مالیاتی مالیات اضافی دریافت شده است، و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، اداره امور مالیاتی موظف است وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت نماید. بر اساس تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور، مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (1.5%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود. بنابر ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی، مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده، از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید. رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود. مطابق بخشنامه شماره 200/95/12 مورخ 1395/02/19 با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیات موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.