کانون وکلای دادگستری اصفهان 11 مرداد 1392 ساعت 18:39 https://isfahanbar.org/vdciczaz2t1ap.bct.html -------------------------------------------------- عنوان : نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه -------------------------------------------------- متن : ۳۰۷ شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱ سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد یا خیر؟ نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق الذکر خارج است. ٭٭٭٭٭