آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8

15 بهمن 1402 ساعت 9:46


آقای رضا طغیانی دولت آبادی فرزند غلامعلی (کارشناس حقوقی و قضائی گمرک جمهوری اسلامی ایران) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.


کد مطلب: 4366

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdca.inyk49nei5k14.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org