آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8

15 بهمن 1402 ساعت 9:34


خانم مرضیه معین نجف آبادی فرزند علی(مشاور قضائی دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.


کد مطلب: 4358

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcb.sbaurhbfwiupr.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org