پذیرفته شدگان آزمون وکالت 94 در کانون وکلای دادگستری اصفهان

4 بهمن 1394 ساعت 9:26

گزارشگر :


درتاریخ ۳/۱۱/۹۴ پنجاه وششمین اجلاس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل گردیدنظربه اینکه نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۳۹۴ ازطریق سازمان سنجش توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور به این کانون واصل گردیده است.وازآنجائیکه باتصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ ومطابق باصورتجلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ظرفیت پذیرش ۱۳۰(یکصدوسی نفر)تعیین گردید (جهت استان اصفهان ) وسهیه ایثارگران وخانواده معظم شاهدوغیره به میزان ۲۵%(بیست وپنج درصد) ازکل واجدین شرایط پذیرفته شده درآزمون بااحتساب حداقل ۷۰%(هفتاد درصد)نمره آخرین پذیرفته شده درسهمیه آزاد تعیین گردیده است لذابا احراز شرایط قانونی مذکوروبررسی ترتیب نمرات کل اخذشده داوطلبین ورتبه های کسب شده نتیجتاً۳نفر درسهمیه ایثارگران وجانبازان حائز نمره قبولی بوده وواجد شرایط تشخیص داده ومابقی پذیرفته شدگان یکصدوبیست وهفت (۱۲۷)نفرازپذیرفته شدگان درسهمیه آزاد حائز شرایط قانونی وقبولی گردیدند وجمعاًتعداد۱۳۰نفراشخاص مشروحه ذیل (جمع دوسهمیه ) پذیرفته شده آزمون ورودی وکالت ۱۳۹۴تلقی ومکلفند درمواعدی که درسایت وتابلو اعلانات کانون اعلام میشودجهت ثبت نام وتکمیل پرونده به این کانون مراجعه واقدام نمایند.ضمناًازتاریخ انتشاراسامی فوق درسایت وتابلواعلانات به مدت ۵(پنج )روز-از پنجم بهمن ماه ۹۴ تا دهم بهمن ماه ۹۴ -معترضین به نتایج اعلامی سازمان سنجش کشورمی توانند بامراجعه به کانون وتکمیل فرم مخصوص اعتراض ارسال شده ازسوی سازمان سنجش مراتب اعتراض خودرااعلام تابه سازمان سنجش کشورارسال گردد.اسامی قبول شدگان به ترتیب رتبه ازسهمیه آزاد عبارتنداز: خانم ها وآقایان:
۱) بهناز فتاحي دولت آبادی
۲) عظيمه زماني بابگهري
۳)سجاد ناصرپوربروجني
۴) مريم ولايي
۵) مهسا غلامي
۶) مستوره محمدزاده بابوکانی
۷) مهتاب رجايي بروجني
۸)عباس مجيري
۹) بهرام مرادي قهدريجاني
۱۰)فريبا قادري
۱۱) زهرا حيدري هرستاني
۱۲)محمدحسين شهاب
۱۳)زينب مبشري ريزي
۱۴)رخساره مهرپويان
۱۵) الهام منتظري
۱۶) لاله جمالي
۱۷) مهران عطايي كچويي
۱۸)ژاله اكبري
۱۹) ريحانه ايران مهر
۲۰)عمار خان دايي دستجردي
۲۱) فرناز طباطبايي
۲۲) طناز مهرابي
۲۳) سمانه رضايي برزاني
۲۴) محمود عليخاني
۲۵) مهدي خيري
۲۶) اكبر كشكولي
۲۷) ليلاکاویانی
۲۸)محمد محمدي دهنوي
۲۹)همام عزيززاده
۳۰) مهدي صفاپور
۳۱) شبنم محمدي
۳۲) امير يعقوبي
۳۳) رويا هوشمندي
۳۴) نفيسه ملكوتي خواه
۳۵) ميترا حكمت خواه
۳۶) مصطفي نيكوروان
۳۷)فاطمه عباسي
۳۸) فاطمه بيگي هرچگاني
۳۹) ليلا ميري موسوي
۴۰)عباسعلي قربانيان
۴۱) مژگان قرباني
۴۲)زينب حسامي شهرضايي
۴۳) محسن كمال اراني
۴۴)پروين روزبهاني
۴۵)صفورا نيكوخواه
۴۶) زهرا شيرازي
۴۷) رضا خسروي
۴۸)هومان عطاييان فر
۴۹)عاطفه حيدري زفره
۵۰) فاطمه لاوي
۵۱) زهرا صالحيان
۵۲)اميرهوشنگ منصوري
۵۳)معصومه نوربخش باغبادراني
۵۴) مهشيد آقاباخوندی
۵۵) امراله اصلاني فرد
۵۶)عباس مهرابي خوزاني
۵۷)سيدمحمدعلي قايمي الهاشمي
۵۸) صالحه مطهري
۵۹) نجمه باقري
۶۰)فاطمه كاظمي
۶۱) فرهاد غني نسب
۶۲)زهرا شفيعي
۶۳) مژگان بدري زاده
۶۴) معصومه پناهي گل سفيدي
۶۵) مينا سالمي
۶۶) رضا پورهاشمي
۶۷)جواد قاسمي موسياني
۶۸) اميد بابايي
۶۹) زينب السادات ستاره رناني
۷۰) راحله اعتمادي
۷۱)آرش فاطمي
۷۲) علي فتوت
۷۳)الناز هدايتي پور
۷۴) الهه مراديان
۷۵) محسن زارعي زياري
۷۶) محسن احمدي۷۷
) عاطفه محمدي
۷۸)فهيمه زماني
۷۹)فرزانه قيطاسوند
۸۰) توران حديدي
۸۱) حسين توسلي فر
۸۲)علي نيك پور
۸۳)مرضيه قاسمي حسين آبادی
۸۴) فاطمه نوروزي
۸۵) مهدي رحماني
۸۶)مهشیدلطفي
۸۷) محمدرضا سرافرازيان
۸۸) مرضيه قاسمي گزي
۸۹) عليرضا حق شناس جزی
۹۰)آزاده حاج اميني
۹۱)مجيد منفردشهرضا
۹۲)وحیدانصاري مهياري
۹۳) نرگس باقري
۹۴) اميرحمزه خورشيدي
۹۵) زهرا چنگاني خوراسگاني
۹۶) جمال كرمي
۹۷) زهرا سليماني ديزيچه
۹۸) عاطفه رحيمي
۹۹)حسن منتظري نجف آبادي
۱۰۰) مريم شريفي
۱۰۱) فريده محمدي سرپيري
۱۰۲)حسن پرويزي بابادي
۱۰۳) ايمانه برخوردار
۱۰۴)علي پناهي
۱۰۵) فائزه شعله سعدي
۱۰۶)مينا آقاميرعلي اكبر
۱۰۷) مريم حاجي باقردزفولي
۱۰۸)محمد جعفري چمگرداني
۱۰۹)نازنين آریافر
۱۱۰)ياسر صيادپور
۱۱۱)قاسم نجفي بابادي
۱۱۲) محمد مرداني
۱۱۳) امير دادخواه
۱۱۴) ستار حسن شيخي سرپيري
۱۱۵) ارينا بيگ زاده
۱۱۶)سارا شهبازي
۱۱۷) فريبا رجبي
۱۱۸) رضا زهره وند
۱۱۹)سپيده جبارنيا
۱۲۰)زهرا شهبان پور
۱۲۱)داود اسماعيلي احمدآبادی
۱۲۲) عابدين رحيمي پردنجاني
۱۲۳) سحر مهدوي
۱۲۴) سينا رنجبران لودريچه
۱۲۵) فرهادفراحي قصرابونصر
۱۲۶) وجيهه جاويدمقدم
۱۲۷) الهه همتی
و 3 نفرسهیمه ایثارگران که واجد شرایط قبولی می باشند عبارتنداز:
:۱۲۸) سیدعلی حسینی
۱۲۹) مهدی منتظری نجف آبادی
۱۳۰) علی اکبر سالمی
بدیهی است سایر شرکت کنندگان درآزمون وکالت ۱۳۹۴ باتوجه به نتایج اعلامی ازسوی سازمان سنجش مردودعلمی بوده و واجدشرایط پذیرش محسوب نمی شوند.


کد مطلب: 1291

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdce.o8zbjh8wz9bij.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org