فلسفه عمومی حقوق،برپایه اصالت عمل،(تئوری موازنه)دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

6 مرداد 1392 ساعت 19:38

گزارشگر :


فلسفه عمومی حقوق،
بر پایه اصالت عمل
(تئوری موازنه)
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱
کتاب تئوری موازنه یکی از کتب معتبر حقوقی در عصر جدید می باشد. به دلیل روابط حقوقی که در جوامع بشری بسیار گسترش یافته ،وبه نحوی خلل در توازن معاملات بین افراد به وجود آمده است ،مولف این کتاب دکتر لنگرودی سعی بر این داشته، بر اساس تئوری موازنه یعنی برقراری توازن و تعادل در معاملات ،این کتاب را تدوین نماید.دکتر لنگرودی بیان میدارد:قاعده موازنه دو بعد عمده دارد:الف:بعد فلسفی که در کتاب با تنوع امثله مطرح میکند.ب:بعد منطقی:که میگوید من شما را در برابر مجهولاتی (به ویژه از حقوق مدنی)قرار میدهم،سپس به یاری قاعده موازنه شروع به استنتاج وحل آن مجهولات می کنم.هر قاعده که در حلّ مجهول واستنتاج،کارایی داشته باشد قاعده منطقی است،اگر در زمینه دانش حقوقی باشد جزئی از منطق حقوق است. به بیان دیگر جایگاه توازن در معاملات را در چهارعنوان به صورت ذیل مطرح میدارد:
کتاب اول :کلیات موازنه در عقود تملیکی معوض :
باب اول:مرور بر تاریخ علم
باب دوم:اصول موازنه واقسام آنها(اصول موازنه، اقسام موازنه،موازنه در امور مالی،موازنه در محو واثبات)
باب سوم:وقتی که موازنه ها به هم می خورد(به هم خوردن موازنه در ارزش عوضین،به هم خوردن موازنه در تسلیم،به هم خوردن موازنه در تملیک،
باب چهارم:قانون موازنه در نمائات مال مورد معامله(الخراج بالضمان،نمائات در ترازوی موازنه،
باب پنجم:محتوای اصول سه گانه موازنه(موازنه تسلیم به تسلیم،موازنه در ارزش عوضین،موازنه تملیک به تملیک)
باب ششم:پیامد های موازنه های سه گانه(پیامد های موازنه در تسلیم به تسلیم،پیامدهای موازنه در تملیک به تملیک،پیامد های موازنه در ارزش عوضین)
باب هفتم:لواحق پیامد ها
کتاب دوم:موضوع خیارات در رابطه با اصول موازنه
باب اول:کلیات خیارات تروّی واختبار
باب دوم:اقسام خیار تروّی(خیار شرط،خیار بیع شرط،خیار مجلس)
باب سوم:خیار حیوان
باب چهارم:خیار تفلیس(کلیات،مدارک خیار تفلیس،عناصر خیار تفلیس،موت مفلّس،مالکیت وحق اختصاص مالک،مسقطات خیار تفلیس)
کتاب سوم:اسباب جبران موازنه ارزش های مخدوش
باب اول:اصل بقاء عقود-اصل اداره عقود
باب دوم:اسباب جبران موازنه ارزش های مخدوش(خیار عیب،خیار تصریه،خیارتدلیس،خیار تخلف وصف-خیار رویت،خیار غبن،خیار کذب)
کتاب چهارم:اصول موازنه در عقود مستمر
(اجاره اعیان،اجاره اعمال)
به بیان دیگر می توان موضوع این کتاب را در قالب یک مثال هرچند مختصر بیان داشت:به عنوان مثال ماده ۳۸ قانون مدنی به سبک قرون قدیم مالکیت فضا را، بدون قید وشرط مطرح کرده است.اما برای تعادل وموازنه در ارتفاع اماکن وابنیه، شهرداری ها بر اساس اصول شهرسازی اذن به مالک نمی دهند که از ارتفاع معین فراتر رود، به ویژه نزد جوامع عاقل که به زیبایی شهرها اهمیت نشان می دهند.عقود وقراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد،نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد،پس قانون گذاران به حمایت از جامعه،اصل ابقاءعقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات وعقود از موازنه های ممکن برخوردار گردد،چنانکه به خریدار مبیع معیوب حق اخذ ارش داده اند،وتلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند:ضمان معاوضی از بارزترین مظاهر موازنه است.به طور کلی اصول موازنه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.


کد مطلب: 103

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdchtxnzd23nv.ft2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org