کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين وکالت اتفاقی :: نسخه کامل https://isfahanbar.org/Advocacy accident Thu, 18 Jul 2024 11:12:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Thu, 18 Jul 2024 11:12:22 GMT وکالت اتفاقی 60 وکالت اتفاقی https://isfahanbar.org/vdci.wazct1a5ybc2t.html مدارک لازم جهت صدورجوازوکالت اتفاقی   اصل شناسنامه  وکارت ملی متقاضی جوازوکالت اتفاقی وموکل ایشان   ووکلیه مدارک  مربوط براثبات قرابت تصویرازکلیه صفحات مصدق شناسنامه ها  ( برابربااصل شده  دریکی ازدفترخانه های اسنادرسمی ) اصل کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت نظام وظیفه وتصویر مصدق آن آخرین مدرک تحصیلی وتصویر مصدق آن ( برابربااصل شده  دریکی ازدفترخانه های اسناد رسمی ) دوقطعه عکس  3×4  جدید زمینه سفید باکیفیت واریز مبلغ موردنظربه حسابداری( به ازای هرموکل هزینه دریافت میگردد )  کانون وکلای دادگستری اصفهان تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی جوازوکالت اتفاقی تکمیل فرم مربوطه توسط موکل اخطاریه یاگواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی مطرح شده (درصورتی که هنوز پرونده ای تشکیل نشده باشد متقاضی ملزم به ارائه مستندات ومدارک لازم میباشد.) هروکالت اتفاقی صرفاًجهت یک کلاسه پرونده میباشد. هرجوازوکالت اتفاقی توسط کانون وکلای دادگستری اصفهان صرفاً دراستان اصفهان صادرمیگردد. مدارک ومبلغ واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. به موجب مصوبه مورخ 16 / 07/ 1397  مقرر گردید منبعد برای تشکیل پرونده متقاضیان وکالت اتفاقی به استناد ماده 5آیین نامه صدور وکالت اتفاقی مبلغ شش میلیون ریال اخذگردد و درصورت قبولی متقاضی در اختبار به استناد ماده 6 آیین نامه مذکورجهت صدورجوازوکالت اتفاقی مبلغ شش میلیون ریال ازسوی متقاضی پرداخت گردد. حضور وکیل و موکل هردو در کانون وکلای دادگستری الزامی است   کانون وکلای دادگستری استان  اصفهان ]]> وکالت اتفاقی Tue, 23 Aug 2016 06:52:52 GMT https://isfahanbar.org/vdci.wazct1a5ybc2t.html