آیین نامه تشکل های مردم نهاد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹
کد مطلب: 1469
 
آیين نامه تشکل های مردم نهاد تصویب شد
 
هيأت وزیران در جلسه های ۱۱/۱/۱۳۹۵ ٬۲/۱۲/۱۳۹۴و ۲۷/۵/۱۳۹۵به پيشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیين نامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
آیين نامه تشکل های مردم نهاد
ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غيردولتی است که به منظور فعاليت در راستای توسعه اجتماعی ٬فرهنگی و سياسی ایجاد شده یا مي شود.
تبصره ـ منظور از غيردولتی ٬عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکميتی ٬عدم دخالت دولت و نهادهای حاکميتی در تأسيس ٬اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکميتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود ٬به عنوان مؤسس یا عضو است .
ماده ۲ـ تشکل مردم نهاد که در این آیين نامه
«  تشکل » ناميده می شود ٬نهاد غيرسياسی و غيرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقيقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیين نامه در موضوع مشخص پروانه فعاليت دریافت کرده و به ثبت می رسد .
تبصره ۱ـ منظور از غيرسياسی ٬نداشتن فعاليت سياسی موضوع قانون فعاليت احزاب ٬جمعيت ها و انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقليت های دینی شناخته شده ـ مصوب۱۳۶۰ـ و منظور از غيرانتفاعی ٬عدم برداشت مستقيم یا غيرمستقيم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعاليت ها ٬به نفع اعضا ٬موسسان ٬مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .
تبصره۲ـ شبکه موضوع ماده (۴
با داشتن سایر شرایط ٬از حکم لزوم تأسيس تشکل توسط جمعی از اشخاص حقيقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعاليت و ثبت تشکل مستثنی هستند.
تبصره ۳ـ نهادهای عمومی غيردولتی ٬اتاق ها و تشکل های اقتصادی ٬تعاونی ها ٬سازمان های صنفی و حرفه ای ٬احزاب و تشکل های سياسی ٬کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی ٬سازمان های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ها ٬مدارس و کارخانجات ٬انجمن های علمی ٬مؤسسات فرهنگی ٬هنری و ادبی ٬هيئت های مذهبی ٬باشگاه های ورزشی ٬مراکز ترک اعتياد ٬مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱تا
۱۲ ) (ماده ) (۲۶قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیين نامه خارج هستند .
ماده۳ـ محدوده جغرافيایی فعاليت هر تشکل ٬یکی از سطوح ملی ٬منطقه های ٬استانی ٬شهرستانی یا بين المللی است.
تبصره۱ـ سطح منطقه های حداقل دو و حداکثر پنج استان است و سطح بين المللی به خارج از مرزهای ایران گسترش دارد.
تبصره۲ـ محدوده جغرافيایی فعاليت تشکل محلی موضوع ماده (21)یک روستا یا محله شهری است.
ماده ۴ـ تشکل هایی که موضوع فعاليت آنها مشترک است درصورت وجود شرایط زیر می توانند تقاضای تشکيل شبکه در سطوح ملی یا استانی کنند :
الف ـ حداقل پنج تشکل باشند .
ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد .
پ ـ به وظيفه مندرج در ماده(۳۱) عمل کرده باشند .
تبصره ـ تشکل هایی که در سطح بين المللی فعاليت مي کنند نمي توانند تقاضای تشکيل شبکه کنند.
ماده ۵ـ نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسمًا به ثبت رسيده و ماهيت اجتماعی دارند مي توانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعایت این آیين نامه و به خصوص مواد (۲۳و۲۴ ) در ایران فعاليت کنند.
ماده ۶ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها به عنوان مرجع اصلی سياست گذاری و توسعه تشکل ها در سه سطح ملی ٬استانی و شهرستانی تشکيل و دبيرخانه آن به ترتيب در وزارت کشور ٬استانداری ها و فرمانداری ها با رعایت قوانين و مقررات مربوط دایر می شود .
ماده ۷ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آیين نامه 
« شورای ملی » ناميده می شود ٬مرکب از معاون
اجتماعی وزیر کشور به عنوان ریيس ٬نمایندگان وزارتخانه های تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی ٬ورزش و جوانان و دادگستری و سازمانهای حفاظت محيط زیست و ميراث فرهنگی ٬صنایع دستی و گردشگری و معاونت های امور زنان و خانواده و حقوقی ریيس جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و چهار نماینده منتخب از تشکل های ملی و منطقه ای است.
تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل های عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیين نامه تعيين می شود .
ماده ۸ـ وظایف و اختيارات شورای ملی به شرح زیر است:
الف ـ تعيين سياست های ترویجی ٬تشویقی و فرهنگ سازی برای تعميق ٬ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل ها.
ب ـ هماهنگی ميان دستگاه های اجرایی به منظور ظرفيت سازی ٬ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکل ها و نظارت بر آنها.
پ ـ رسيدگی به اعتراضات تشکل ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه های اجرایی ذیربط.
ت ـ نظارت بر فعاليت ها و عملکرد تشکلهای ملی و منطقه ای و بررسی و اعلام نظر در مورد تخلف ها و گزارش های رسيده از عملکرد تشکل ها.
ث ـ اعلام نظر و تصميم گيری در مورد صدور پروانه فعاليت برای تشکل های ملی و منطقه ای و شبکه های موضوع ماده 
 ).
ج ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیين نامه در سطح کشور.
تبصره ـ مصوبات شورای ملی با تایيد وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ می شود و دبير شورای ملی ٬مسئوليت ابلاغ ٬پيگيری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
ماده۹ـ شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آیين نامه
«شورای استانی» ناميده مي شود ٬مرکب از معاون ذیربط استاندار به عنوان ریيس ٬نمایندگان ادارات کل تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی ٬ورزش و جوانان ٬حفاظت محيط زیست و ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل های استانی است.
ماده۱۰ـ وظایف و اختيارات شورای استانی به شرح زیر است:
الف ـ اجرای مفاد این آیين نامه در سطح استان.
ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.
پ ـ نظارت بر عملکرد و هماهنگی ميان دستگاه های اجرایی استانی به منظور اجرای این آیين نامه و مصوبات شورای ملی.
ت ـ حمایت از مشارکت تشکل های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.
ث ـ اعلام نظر و تصميم گيری در مورد صدور پروانه فعاليت برای تشکل های استانی.
ج ـ بررسی و تصميم گيری در مورد گزارش های ارایه شده از سوی دبيرخانه شورای استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل های استانی. 
چ ـ تعامل با دستگاه های اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.
ح ـ تعيين سياست های حمایتی برای توان افزایی و توسعه کمی و کيفی تشکل های استانی.
خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعيت کمی وکيفی توسعه تشکل های استانی ٬شهرستانی و محلی به شورای ملی.
ماده۱۱ـ شورای شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آیين نامه شورای شهرستانی ناميده مي شود ٬مرکب از فرماندار به عنوان ریيس ٬نمایندگان ادارات تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی ٬ورزش و جوانان ٬حفاظت محيط زیست و ميراث فرهنگی ٬صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاه های تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل های شهرستانی است.
ماده۱۲ـ وظایف و اختيارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:
الف ـ اجرای مفاد این آیين نامه در سطح شهرستان.
ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی و شورای استانی مربوط.
پ ـ نظارت بر عملکرد و هماهنگی ميان دستگاه های اجرایی شهرستانی به منظور اجرای این آیين نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوط.
ت ـ حمایت از مشارکت تشکل های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.
ث ـ اعلام نظر و تصميم گيری در مورد صدور پروانه فعاليت برای تشکل های شهرستانی.
ج ـ بررسی و تصميم گيری در مورد گزارش های ارایه شده از سوی دبيرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا تخلفات تشکل های شهرستانی.
چ ـ تعامل با دستگاه های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان.
ح ـ تعيين سياست های حمایتی برای توان افزایی و توسعه کمی و کيفی تشکل های شهرستانی.
خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعيت کمی و کيفی توسعه تشکل های شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط.
ماده۱۳ـ انتخاب نمایندگان تشکل ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی ٬بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت ميگيرد.
ماده۱۴ـ درخواست تأسيس تشکلها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعاليت به دبيرخانه شورای ذیربط ارایه مي شود و دبيرخانه شوراهای ملی ٬استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تأسيس تشکل ٬نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایه شده مغایرتی با شرایط تأسيس تشکل در چارچوب مفاد این آیين نامه ٬نداشته باشد اجازه تأسيس تشکل را صادر کنند.
تبصره ۱ـ اجازه تأسيس صرفًا به معنای موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعاليت است و پروانه فعاليت محسوب نمی شود .
تبصره ۲ـ جوانان متقاضی تأسيس تشکل می توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تأسيس تشکل با رعایت ترتيبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند .
ماده۱۵ـ پس از صدور اجازه تأسيس تشکل ٬هيأت موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظيم و برای تایيد به دبيرخانه شورای ذیربط ارائه کند.
ماده ۱۶ـ اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد :
الف ـ نام و عنوان و درصورت داشتن ٬عنوان اختصاری .
تبصره ـ عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکيلات و ساختار دولتی و نهادهای حاکميتی داشته باشد ٬نمی تواند در
نام گذاری تشکل به کار گرفته شود .
ب ـ اهداف
پ ـ موضوع فعاليت .
ت ـ مدت فعاليت .
ث ـ محدوده جغرافيایی و مرکز اصلی فعاليت .
ج ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی .
چ ـ ارکان و تشکيلات ٬نحوه انتخاب ٬شرح وظایف و اختيارات و مسئوليت های آنها .
ح ـ نحوه تعيين صاحبان امضای مجاز .
خ ـ نحوه تغيير و تجدید نظر در مواد اساسنامه .
د ـ نحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذیربط و ذینفعان .
ذ ـ نحوه اداره تشکل .
ر ـ ميزان سرمایه اوليه .
ز ـ دوره زمانی تشکيل جلسات شورای عمومی و شورای مرکزی تشکل .
س ـ نحوه تامين منابع مالی تشکل .
ش ـ نحوه انحلال .
ص ـ مشخص ساختن وضعيت دارایی ها پس از انحلال .
ماده ۱۷ـ هيأت موسس ٬شورای مرکزی ٬دبير یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل ٬باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :
الف ـ داشتن حداقل هجده سال سن تمام .
ب ـ تابعيت جمهوری اسلامی ایران .
پ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ت ـ عدم وابستگی به احزاب ٬سازمان ها وگروه های غيرقانونی .
ث ـ نداشتن محروميت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه .
تبصره ـ هيأت موسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد .
ماده۱۸ـ دبيرخانه شورای ذیربط موظف است اقدامات اجرایی لازم را در زمان معين و در چارچوب این آیين نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهد.
ماده ۱۹ـ پروانه فعاليت تشکل هایی که درخواست فعاليت در سطح ملی یا منطقه ای دارند در صورتی که اهداف و موضوع فعاليت شان به تشخيص شورای ملی از ماهيت ملی یا منطقه ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای فعاليت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر می شود و در صورتی که طی این مدت تشکل های ملی در بيش از پنج استان و تشکل های منطقه ای در بيش از یک استان فعاليت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غير این صورت به تشکل استانی تبدیل می شوند . 
ماده ۲۰ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیين نامه ٬پروانه فعاليت تشکل ها در دبيرخانه شوراهای ملی ٬استانی و شهرستانی صادر و عينًا جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود .
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام دبيرخانه شوراهای ملی ٬استانی و شهرستانی٬ درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغييرات تشکل ها اقدام کند .
ماده۲۱ـ تقاضای ایجاد تشکلهای محلی که توسط حداقل سه نفر از اهالی بالای هجده سال ارایه می شود برای ثبت اطلاعات به بخشداری محل فعاليت ارایه مي شود.
ماده ۲۲ـ بخشداری ها موظفند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا ٬موضوع فعاليت و نشانی محل فعاليت اقدام و پس از ثبت اطلاعات ٬تشکل یادشده می تواند فعاليت خود را آغاز کند.
ماده۲۳ـ به منظور تصميم گيری و نظارت بر فعاليت تشکل های بين المللی موضوع ماده (۳) و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵) کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (ریيس) و نمایندگان وزارت امور خارجه ٬وزارت اطلاعات و حسب مورد دستگاه تخصصی مربوط تشکيل می شود.
ماده ۲۴ـ وظایف کارگروه موضوع ماده (۲۳) به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و تصميم گيری در مورد صدور پروانه فعاليت برای انجمن های دوستی که تقاضای فعاليت برای توسعه روابط دوستانه بين ملت ایران با یک کشور خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند ٬اجازه و نحوه فعاليت سایر تشکل های بين المللی موضوع ماده (۳) و فعاليت تشکلهای متقاضی فعاليت در حوزه اتباع بيگانه.
ب ـ بررسی و صدور مجوز درخصوص فعاليت مشترک تشکل ها با دولت ها ٬سفارتخانه ها یا نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده 
(۵)٬ دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت ها ٬سفارتخانه ها و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده  (۵) و سایر نهادهای بين المللی و دایر کردن شعبه و دفتر نمایندگی در خارج از کشور.
پ ـ بررسی و صدور مجوز در خصوص فعاليت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (۵).
ت ـ نظارت بر فعاليت تشکل ها و نهادهای موضوع ماده  (۲۳) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش های رسيده از عملکرد آنها.
تبصره ۱ـ انجمن های دوستی موضوع این ماده تنها می توانند در یک کشور فعاليت کنند و اعضای آنها نيز تنها می توانند در یک انجمن ٬مسئوليت اصلی و رسمی داشته باشند.
تبصره ۲ـ تشکل های بين المللی موضوع ماده  (۳) و همچنين سایر تشکل هایی که خواستار فعاليت موردی در سطح بين المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند (ب) این ماده باید پس از ارایه درخواست و دریافت مجوز مربوط اقدام کنند.
ماده ۲۵ـ نحوه حضور و عضویت تشکل ها در مجامع بين المللی ٬برقراری ارتباط با سفارتخانه ها یا آژانس های وابسته به
سازمان ملل متحد ٬فعاليت با آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصيت های خارجی و چگونگی اطلاع رسانی در این موارد به مراجع مربوط ٬در دستورالعمل اجرایی این آیين نامه تعيين می شود .
ماده ۲۶ـ درصورت تخلف تشکل های موضوع ماده (۲۳) از انجام تکاليف مربوط به اطلاع رسانی و دریافت مجوز از کارگروه موضوع ماده (۲۳) یا انجام فعاليت در یک کشور بدون دریافت مجوز ٬کارگروه مذکور رسيدگی کرده و پس از استماع دفاعيه تشکل ٬حسب اقتضا و متناسب با تخلف ٬به شرح زیر صدور رای می کند :
۱ـ تذکر کتبی و درج در پرونده با تعيين مهلت برای اصلاح وضعيت تشکل .
۲ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشکل حداکثر به مدت سه ماه .
۳ـ درخواست انحلال تشکل متخلف از دادگاه صالح .
تبصره ـ کارگروه مذکور موظف است در زمان رسيدگی ٬ازتشکل ذی نفع برای حضور درجلسه و ارایه دفاعيات دعوت کند

ماده ۲۷ـ نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده  (۵)برای فعاليت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه موضوع ماده (۲۳) ارایه و موافقت کارگروه مذکور را تحصيل کنند:
الف ـ درخواست کتبی با تعيين محدوده زمانی و مکانی حضور و فعاليت در ایران.
ب ـ اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن.
پ ـ موضوع فعاليت مورد نظر.
ماده ۲۸ـ کارگروه موضوع ماده (۲۳) پس از دریافت مدارک موضوع ماده (۲۷) نسبت به بررسی درخواست اقدام و ضمن احرازی غيردولتی ٬غيرانتفاعی و غيرسياسی بودن درخواست دهنده و عدم مغایرت فعاليت اعلام شده با قوانين و مقررات ایران تصميم گيری مي کند.
ماده ۲۹ـ تشکل ها پس از دریافت پروانه فعاليت و ثبت آن ٬از حقوق زیر برخوردار می شوند :
الف ـ مشاوره ٬اظهارنظر و ارایه پيشنهاد راهکارها به دستگاه های اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشکل .
ب ـ دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش های جامعه در زمينه فعاليت تخصصی خود .
پ ـ ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعاليت .
ت ـ مشارکت در اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های اجرایی ٬بخش خصوصی و سازمان های بين المللی مورد تایيد کارگروه موضوع ماده 
(۲۳) و سایر دستگاه های ذیربط از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها .
ث ـ عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی داخل و خارج مطابق قوانين و مقررات جاری کشور .
ج ـ برگزاری اجتماعات و راهپيمایی ها در جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط .
چ ـ ارایه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی٬ آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانين و مقررات مربوط .
ح ـ دادخواهی در مراجع قضایی ٬مطابق قانون آیين دادرسی کيفری و سایر قوانين مربوط .
ماده ۳۰ـ تشکل موظف است منابع تامين هزینه های خود را با رعایت ضوابط این آیين نامه در اساسنامه تعيين کند .
ماده ۳۱ـ تشکل موظف است دریافت ها و پرداخت های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کند .
ماده ۳۲ـ تقسيم اموال و مازاد درآمد تشکل در ميان مؤسسان ٬اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است .
ماده ۳۳ـ تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبيرخانه شورای ذیربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماینده تشکل و صرفًا در محل دفتر تشکل فراهم کند .
ماده ۳۴ـ در صورتی که دبيرخانه شوراهای ملی ٬استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاه های اجرایی تخصصی٬ تخلفات و یا خروج از شرایط تأسيس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذیربط ارایه می کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و پس از استماع دفاعيه تشکل ٬حسب اقتضا و متناسب با تخلف ٬به شرح زیر صدور رای میکند :
۱ـ تذکر کتبی و درج در پرونده با تعيين مهلت برای اصلاح وضعيت تشکل .
۲ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشکل حداکثر به مدت سه ماه .
۳ـ درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح .
تبصره ۱ـ تشکل ها می توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شورای شهرستان به شورای استان و از تصميم شورای استان به شورای ملی ارایه کنند .
تبصره ۲ـ دبيرخانه شورای ذیربط موظف است در زمان رسيدگی به گزارش تخلف یا شکایت ٬از تشکل ذی نفع برای حضور در جلسه و ارایه دفاعيات دعوت به عمل آورد .
ماده ۳۵ـ دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف این آیين نامه و کمک به توسعه مشارکت تشکل ها در امور
اجتماعی ٬نسبت به شناسایی و واگذاری تصدیها و فعاليت های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به تشکل ها مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام کنند .
ماده ۳۶ـ انحلال تشکل به دو شکل زیر صورت می پذیرد :
الف ـ انحلال اختياری طبق شرایط مقرر در اساسنامه .
ب ـ انحلال اجباری در صورت رأی دادگاه صالح یا عدم امکان تطبيق وضعيت تشکل موضوع ماده
(۳۹ ).
ماده ۳۷ـ کليه تشکل هایی که قبل از لازم الاجراشدن این آیين نامه تأسيس شده اند ٬ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیين نامه باید نسبت به تطبيق وضعيت خود با این آیين نامه اقدام کنند .
ماده ۳۸ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیين نامه ٬تشکل هایی که به عنوان مؤسسات موضوع (
بند۱۳ماده (۲۶قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعاليت در زمينه های تصریح شده در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکيل سازمان بهزیستی کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ دارند در چارچوب احکام این آیين نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعاليت دریافت می کنند و به ثبت می رسند .
ماده ۳۹ـ دستورالعمل اجرایی این آیين نامه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون ٬کار و رفاه اجتماعی ٬وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زیست تهيه و ابلاغ می شود . 
Share/Save/Bookmark