آیین نامه کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۹
کد مطلب: 2629
 
آیین نامه نقل وانتقال  وتغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری اصفهان (26/ 12/ 1396)
 
به استناد بند)ب (ماده 6لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1333وبه منظور تنظیم وتدوین ضوابط وشرایط نقل وانتقال وتغییرمحل اشتغال وکلادرحوزه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، آیین نامه زیربه شرح مواد آتی تصویب گردید.
ماده1- ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه نقل وانتقالات وتغییر محل اشتغال وکلای شاغل درحوزه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وازحوزه های دیگر به استان اصفهان وبلعکس، براساس ضوابط وشرایط مقرردراین آیین نامه خواهدبود.
تبصره درخواستهایی که تاکنون منتهی به تصمیم نهایی نشده است براساس این آیین نامه وبا رعایت حقوق مکتسبه متقاضیان رسیدگی میشود.
ماده 2کمیسیون نقل وانتقال کانون که دراین آیین نامه اختصاراًکمیسیون نام برده می شودمسئول اجرای این آیین نامه است که درهرنوبت درماههای اردیبهشت – مرداد-مهر وبهمن به این منظورقبول درخواست می نماید.
تبصره درصورت ضرورت وبا اعلام هیأت مدیره کانون و یا ر یاست کانون،کمیسیون به طورفوق العاده پذیرش درخواست خواهد نمودوبه منظور رسیدگی به درخواستهای واصله کمیسیون حسب ضرورت تشکیل جلسه داده وبرابر مواد آیین نامه اتخاذتصمیم  می نماید.
ماده3- کمیسیون از9 نفروکلای پایه یک دادگستری اصفهان باانتخاب هیأت مدیره تشکیل میگردد وتصمیمات آن با اکثریت آرا معتبراست.
تبصره هیأت مدیره ازبین اعضای کمیسیون یک نفر رابعنوان رئیس انتخاب می نماید. رئیس مسئول اداره جلسات ، دعوت ازاعضا وتقسیم کاراست.کمیسیون در اولین جلسه در هر دوره نسبت به انتخاب دبیر از بین اعضاء خود اقدام می نماید.
ماده 4- باتوجه به اینکه محل اشتغال کارآموزان درطول دوره کارآموزی تابع محل اشتغال وکیل سرپرست آنهااست لذاهرگونه نقل وانتقال وتغییر محل کارآموزی آنان ازشمول این آیین نامه خارج وتصمیم گیری دراین خصوص توسط هیأت مدیره بعمل  می آید.
ماده5- به منظور طرح درخواست نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال، متقاضی مبلغ مورد تصویب هیأت مدیره   را به کانون تسلیم نماید .
تبصره مبلغ فوق به هیچ عنوان (انصراف- رد تقاضاو...)قابل برگشت واسترداد نخواهد بود وتغییر وتعدیل آن هرسال ازطریق هیأت مدیره به کمیسیون کتباًاعلام خواهد شد.
ماده 6- هرمتقاضی درسال فقط دوبار حق طرح درخواست نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال خودراخواهد داشت .
ماده 7 شرایط نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال :            
الف نقل وانتقال ازحوزه ای به حوزه دیگر
1-متقاضی انتقال ازحوزه کانون اصفهان به سایرکانونها مکلف است علاوه برواریز وجه موضوع ماده 5این آیین نامه موافقت کانون مقصد رابه ضمیمه درخواست خودارائه کند.
تبصره موافقت کانون وکلای دادگستری اصفهان منوط به پیشنهادریاست کانون وتصویب هیأت مدیره است. بدیهی است پس از تصویب هیأت مدیره متقاضی مکلف است نسبت به ارائه مفاصا حساب نهائی از حسابداری – تعاونی مسکن –کتابخانه  و فروشگاه اقدام نماید .
2-متقاضیان انتقال ازسایرکانونها به حوزه اصفهان ضمن واریز وجه موضوع آیین نامه ازحیث  تعیین محل اشتغال شق 2 بند ب ماده 7آیین نامه خواهند بود.
 
ب شرایط تغییر محل اشتغال درحوزه کانون اصفهان
برای انتقال به مرکز استان داشتن حداقل پنج سال وبرای سایر شهرهاسه سال سابقه اشتغال متمرکز ومستمردرمحل مبدأاززمان اعلا م آدرس به کانون ودایرکردن دفتروکالت متناسب درآن شهر.
تبصره1- رأی قطعی دادگاه انتظامی درخصوص عدم تمرکز متقاضی ، ملاک عمل درکمیسیون خواهد بود ودرصورت قطعیت رأی مبنی برتخلف متقاضی ، زمان ومدت زمان محکومیت مندرج دررأی جزءسنوات متمرکز ومستمر محسوب نخواهد شد.
تبصره2- کارگروه تخصصی تعیین ظرفیت و تعیین هزینه های مربوطه نقل انتقال متشکل از دو نفر اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره و رئیس کمیسیون نقل و انتقال خواهد بود.
درنظرداشتن تعداد وکلای شاغل درمبدأوظرفیت پذیرش درمقصد.
هیأت مدیره هرسال سقف پذیرش درهرحوزه را بنا به پیشنهاد کارگروه تخصصی کمیسیون نقل و انتقال تعیین و تصویب و ابلاغ می نماید.
ماده 8 مواردذیل ازشمول شرایط مندرج دربندهای الف وب ماده 7 خارج است .
اعضای هیأت علمی (رسمی وآزمایشی )دانشگاهها به منظور اشتغال درمحل دانشگاه متبوع
زن وشوهری که هردونفر وکیل ومشغول به کارباشند بنا به درخواست مشترک آنها به محل اشتغال دائم یکی ازآنان
فرزندان وکلابرای انتقال به محل اشتغال والدین (پدریا مادر)وبلعکس.
آن دسته ازوکلایی که خودیااعضای درجه یک آنها(پدرومادرتحت تکفل- همسروفرزندان پس ازاحراز سرپرستی وکفالت توسط کمیسیون) دچاربیماری صعب العلاج وخاصی هستند که امکانات واقدامات درمانی برای آنان درمحل اشتغال فعلی شان بانظروتأیید پزشکی قانونی وجود ندارد. در این موارد (بند4 ) انتقال به صورت دوساله  موقت و تمدید آن پس از احراز مجدد از طرف کمیسیون خواهد بود .
تبصره- احراز کفالت مادرمنوط به ارائه گواهی فوت پدریا طلاق نامه که یک سال ازتاریخ اجرای حکم طلاق گذشته باشد ویاگواهی محجوریت پدربا ارائه حکم قیومیت متقاضی خواهد بود.
شاغلین به تحصیل دردانشگاه ها ومراکز آموزش عالی درطی دوره تحصیل درآن محل به طورموقت توضیحاًدرمقطع کارشناسی ارشد حداکثر 3 سال ازتاریخ شروع به تحصیل ودرمقطع دکتری حداکثر 5 سال (اشتغال موقت )
انتقال موقت بانوان وکیل ازسه ماه پس ازبارداری با ارائه گواهی معتبرپزشکی به مدت ششماه وپس اززایمان نیزبه مدت 18 ماه (جمعاًدوسال )
بانوانی که همسرشان درمحل مقصد شاغل رسمی درادارات دولتی ویا موسسات عمومی غیردولتی بوده وحداقل یکسال ازتاریخ استخدام و نیز ازدواج رسمی آنان گذشته است
ماده 9 درصورتی که تعدادمتقاضیان تغییر محل اشتغال بیش ازمیزان قابل پذیرش درمحل مقصدباشد (موضوع بند 1 شق ب ماده7)اولویت برحسب کسب امتیازات زیر خواهد بود:
برای هرسال سابقه اشتغال بیش ازحد مقرردربند یک شق ب ماده 7 آیین نامه (10- امتیاز)
تأهل( داشتن همسر10امتیاز) ، داشتن فرزند به  هرتعداد 10-امتیاز
همکاری موثر باکانون (20امتیاز)میزان تأثیر به تشخیص ریاست کانون است .
داشتن تألیفات به صورت کتاب یامقاله حقوقی درج شده درجراید یامدرسه حقوق  کانون (10 -امتیاز وحداکثر تا20امتیاز)
فاصله شهرمبدأ تامحل مقصدهر20کیلومتر(1-امتیاز)
فرزند شهید(20-امتیاز)
بیشتراز25%(هر10درصد-5امتیاز)
تبصره داشتن محکومیت قطعی ازدرجه 4 به بالا به مدت دوسال بعدازقطعیت حکم مانع ازاستفاده ازمزایای فوق خواهد بود.
ماده 10 متقاضی تغییر محل اشتغال به طور موقت می تواند بارعایت شرایط زیردرخواست خودرابه کانون ارائه نماید.
الف -حداکثر مدت انتقال موقت دوسال  می باشد.
این مدت جهت انتقال به مرکز استان صرفاًبرای یک دوره خواهد بود.
تبصره یک متقاضیان انتقال موقت ازمرکز استان به سایرشهرستانها ازشمول این بند خارج میباشند.
تبصره دو انتقال موقت به دلیل وضع حمل ودرمان موقت شخص متقاضی موضوع ازشمول این بند خارج است.
- درطول مدت اشتغال موقت درشهر مقصد، حق دایرکردن دفتر درمحل قبلی رانخواهد داشت.
- مدت اشتغال موقت متقاضی جزوسوابق نامبرده درمحل اصلی اشتغال دائم وی محسوب نمیشود
ماده 11 -کسانیکه به  موجب احکام قطعی انتظامی کانون وکلای دادگستری محکوم به تمرکزفعالیت درغیرمحل اشتغال شده اند حق درخواست انتقال اعم ازدائم یاموقت برای محل تمرکز به مدت 2 سال رانخواهند داشت.
ماده 12 -درخصوص هریک ازدرخواستهای وارده ،چنانچه کمیسیون تحقیقی رالازم بداند به نحومقتضی وازطریق دوایر مختلف کانون به عمل خواهد آورد.
ماده 13- تصمیم کمیسیون درهرمورد باید مستند ومستدل باشد ودرصورت موافقت بانقل وانتقال ویا تغییر محل اشتغال جهت اتخاذتصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال میگردد.
ماده 14- چنانچه تصمیم کمیسیون دایربررد درخواست متقاضی باشد تصویری ازآن حضوراًیا بوسیله پست سفارشی دوقبضه جهت ابلاغ به متقاضی ارسال خواهدشد.
ماده 15- رددرخواست متقاضی ظرف 10 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض توسط وی درهیأت مدیره خواهدبود وهیأت مدیره پس از استماع گزارش عضو ممیز هیأت مدیره دراین خصوص اتخاذتصمیم خواهد نمود. (اصلاحی 27/01/97)
ماده 16- متقاضیانی که کمیسیون بادرخواست آنها موافقت نموده است موظفند حسب مورد هزینه های  تعیین شده  که هرساله به تصویب هیأت مدیره می رسد رابه کانون پرداخت نمایند.
تبصره یک- متقاضیان نقل وانتقال موضوع بندهای ذیل ازمقررات ماده 8 آیین نامه مبالغ موضوع ماده 16 رابه نسبت درصدهای زیرپرداخت می نمایند:
2-1 بند2- 50%
3-1 بند3- 25%
4-1 بند4- نسبت به متقاضی 20%و افراد تحت تکفل وی 60%
5-1 بند5-  مقطع کارشناسی ارشد 50%مقطع دکتری 50%
1-6 بند6-       20%
7-1 بند7-       80%
تبصره 2 -مبالغ قابل پرداخت جهت نقل وانتقال بنابرپیشنهاد کارگروه تخصصی موضوع تبصره 2 بند ب ماده 7 و تصویب هیأت مدیره خواهد بود  .
ماده 17 -سایرمواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است با ارائه درخواست انتقال به و با رعایت ماده 11 این آیین نامه بدواً جهت  بررسی کارگروه تخصصی مندرج در بند ب ماده 7 ارجاع تهیه گزارش و پس ازاظهار نظر کارگروه مذکور نهایتاً در هیأت مدیره در خصوص آن اتخاذ تصمیم بعمل خواهد آمد .
تبصره- تقاضای نقل وانتقال به موجب این ماده برای مرکز استان حداقل یکسال پس از صدور پروانه وکالت و برای سایر شهرستان ها 6 ماه از تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک پذیرش خواهد شد .
ماده 18 -این آیین نامه در18ماده و13تبصره درتاریخ .../11/96 به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان رسید وکلیه آیین نامه های قبلی فسخ گردید.
 
Share/Save/Bookmark