هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون صدور پروانه کارآموزی

کمیسیون صدور پروانه کارآموزی   ردیف نام  نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 مسعود دادخواه 2303 09127022009 رئیس 2 محمد ...

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 سیدمجید ...

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 محمدنیکونهاد 2348 09132199886 رئیس 2 مهدی ...

کمیسیون فاوا کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون فاوا کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 یوسف ...

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 عبدالمحمد ...

 
 

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

کمیسیون صدور پروانه کارآموزی

کمیسیون صدور پروانه کارآموزی   ردیف نام  نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 مسعود ...

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون فاوا کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون فاوا کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

شورای ساختمان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

شورای ساختمان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

دوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون نظریات مشورتی و امور حقوقی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون نظریات مشورتی و امور حقوقی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان

مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی توضیحات 1 علی ...

دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

  دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی توضیحات 1 علی ...

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان     ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 1401/11/05 به مدت دو سال، تصدی امورکانون وکلای دادگستری ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

نماینده صندوق حمایت

نماینده صندوق حمایت   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 منیژه ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

نماینده شورای اجرائی اسکودا

شورای اجرایی اسکودا   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 امیرحسین ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون ماده 8 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون ماده 8 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره ...

شنبه ۵ فروردين ۱۴۰۲

کمیسیون نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کمیسیون نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره ...

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان  

دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان

دوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲

وکالت اتفاقی

 وکالت اتفاقی   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 نسرین ...

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان

کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان