تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب: 50
 
تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر ، رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

تعارض

یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود.
منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

چکیده:

یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد ۱۰۹۲ و ۱۰۸۲ ق .م چنین برمی آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء
مرحوم میرزای قمی:ظاهرا خلافی نیست در این که،در صورت هبه زوجه دیگر حقی ندارد،وباید نصف صداق را هم علاوه بر آنچه بخشیده به زوج بدهد.واظهر واشهر در صورت ابرا هم این است.
یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها ، زن را مدیون می کند.

واژگان کلیدی:

ابراء و هبه مهر، تفویض المهر، طلاق خلع، طلاق رجعی، عین معین، عین کلی در زمه.

نویسنده: رضا ولویون (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

متن کامل را از اینجا دریافت کنید.

Share/Save/Bookmark