هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست ؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۹
کد مطلب: 3683
 
هزینه قابل قبول مالیاتی،هزینه های قانونی مشخصی است که طی یکسال مالیاتی، در جهت تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت شود یا تخصیص یابد. برای اینکه هزینه ای برای کسر از جمع درآمد سالانه، مورد قبول قرار گیرد، حداقل چند شرط لازم است؛ اول اینکه هزینه انجام شده باید در زمره هزینه هایی باشد که در قانون مالیات های مستقیم ، به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی شده باشد. دوم اینکه هزینه انجام شده ، مربوط و در راستای تحصیل درآمد مالیات پذیر مودی صورت گرفته باشد.قانونگذار در مواد ۱۴۷ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم به این موضوع پرداخته است .
◼️هزینه های قابل قبول مالیاتی ، فقط در مورد مالیات بر درآمد عملکرد است.
🔺️ مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۴۷ مذکور هزینه قابل قبول مالیاتی جهت کسر از جمع درآمد ، در همه منابع درآمدی و مالیاتی قابل ابراز نیست بلکه صرفا در مورد درآمد برعملکرد ( مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) مصداق دارد. بدیهی است تمامی اشخاص حقوقی و صاحبین مشاغل حق استفاده از این امتیاز قانونی را خواهند داشت اما به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون صدرالاشاره برای تمامی اشخاص حقوقی و همچنین صاحبین مشاغل موضوع گروه اول  داشتن دفاتر قانونی جهت پذیرش هزینه های قابل قبول لازم و ضروری است .
◼️در مورد سایر  منابع درآمدی و سایر مالیات ها مثل مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بر درآمد نقل و انتقال ، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی ، هزینه قابل قبول مصداق ندارد. از سوی دیگر تمام مودیان مشمول مالیات بر درآمد عملکرد ، شامل همه اشخاص حقوقی و نیز تمامی صاحبان مشاغل مشمول مالیات ، می توانند از امکان کسر هزینه از جمع درآمد ، با رعایت شرایط قانونی مربوطه ، استفاده کنند.
◼️شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی
🔺️ برای اینکه هزینه مودی،قابل کسر از جمع درآمدی وی باشد چندین شرط برای هزینه لازم است ؛ انجام هزینه باید مستند به مدارک باشد. صرف ابراز یا ادعای هزینه توسط مودی بدون ارائه مدارک دال بر پرداخت یا تخصیص آن موجب قبول هزینه نیست بلکه ابراز هزینه حتما باید با ارائه مدارک متعارف دال بر پرداخت یا تخصیص آن توسط مودی نزد اداره مالیاتی به اثبات برسد. بنابراین لازم است تمام هزینه های خود را برای تحصیل درآمد هنگام پرداخت یا تخصیص ، بر اساس مقررات مالیاتی مستند سازی و در هنگام ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال مالی درفرم شماره ۲ پیوست اظهارنامه تمامی موارد درج وارسال گردد.
Share/Save/Bookmark