تمدید مهلت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی
تاریخ انتشار : شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۱
کد مطلب: 4142
 
▪️با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۵۲۴د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۲۰۰/۱۱۸۴۲د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷، اصلاحیه شماره ۲۰۰/۲۳۳۲۵د مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ درخصوص تمدید بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با رعایت مقررات تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید.
▪️ مطابق بند ۱ قسمت الف بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، تفویض اختیار بخشودگی جرائم به شرح ذیل می باشد:
- سال ۹۴ و قبل از آن: ۷۵ درصد
- سال ۹۵: ۸۰ درصد
- سال ۹۶: ۸۵ درصد
- سال ۹۷: ۹۵ درصد
- سال ۹۷ و سالهای پس از آن: ۱۰۰ درصد
▫️ درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ، قطعی می‌باشد و پس از آن به ازای هر ماه، ۲ واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می‌شود تا حداکثر به ۵۰ درصد برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می‌شود، ملاک تاریخ سررسیده پرداخت بدهی ابرازی مربوط می‌باشد.
▪️مطابق بند ۱ قسمت الف بخشنامه مذکور، تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی، حداکثر به میزان ۱۰۰ درصد می‌باشد. درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند، همچنین نسبت به جریمه تاخیر بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال مربوط، و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، به ازای هر ماه ۲ واحد درصد کسر می‌گردد تا به ۳۰ درصد برسد.
▫️ مفاد این بخشنامه مانع از بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست.
▪️ مطابق بند ۸ قسمت الف بخشنامه مذکور، مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم، مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.
▪️مطابق بند ۱۱ قسمت الف بخشنامه مذکور، بخشودگی جرائم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت پرداختی و ترتیب پرداخت بدهی (فارغ از سال مربوط به آن)، تا ۱۰۰ درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
▪️مطابق بند ۱۰ قسمت ب بخشنامه مذکور، حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ برگ بدهی قطعی سال مربوط برای مالیات‌های مستقیم، ۳ سال تعیین شده است.
▫️ به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای تسلیم مهلت اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال مربوط، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی‌ مالیات اقدام می‌نماید.
Share/Save/Bookmark