اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده 100 (بخش سوم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب: 4539
 
▪️ مطابق بند ۱۱ قسمت ج دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵، اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند الف و درآمد مؤدیان موضوع بند ب این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده، محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی‌های بعدی حسب مورد برای أخذ مالیات مابه التفاوت، مبنای عمل نمی‌باشد.
▪️مطابق بنده ۱۲ قسمت ج دستورالعمل فوق، مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای الف و ب این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ می‌باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند ۲ دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند ۹ این دستورالعمل را به صورت یکجا تا تاریخ مذکور نداشته باشند، به شرح زیر می‌توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند: 
▫️الف) در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی نباشد، مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند ۹ این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۹ ماه (ده قسط مساوی) قابل تقسیط می‌باشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سال‌های قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهی‌های مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر به مدت ۶ ماه (۷ قسط مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است. 
▫️ب) در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد، یا در اجرای قسمت اخیر بند قبل نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند ۹ این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلق به مدت ۱۴ ماه (۱۵ قسط مساوی) تقسیط می‌گردد.
▫️ج) در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد، حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند ۹ این دستورالعمل به مدت چهار ماه (۵ قسط مساوی) خواهد داشت. 
▪️ مطابق بند ۱۳ قسمت ج دستورالعمل مذکور، برای مودیانی که در اجرای جزء ۳ بند الف این دستورالعمل، با عدم پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند، مالیات ابرازی حداکثر به مدت دو ماه (سه قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.

 
Share/Save/Bookmark