21 سپتامبر(30شهریور)
روز جهانی «صلح» گرامی باد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب: 3685
 
در تقویم جهانی ۲۱ سپتامبر(30 شهریور) روز جهانی صلح نامگذاری شده است.
در تقویم جهانی ۲۱ سپتامبر(30 شهریور) روز جهانی صلح نامگذاری شده است. عنوان روز جهانی صلح انتخاب سازمان ملل متحد است که در جلسه پنجاه و هفتم مجمع عمومی سال ۱۹۸۱ این روز تصویب و هم زمان با بازگشایی جلسه عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی صلح برگزیده شد. روز جهانی صلح روزی است که به توقف همه خصومتها در سراسر جهان و شرکت افراد در فعالیتهایی اختصاص داده شده که صلح جهانی را ترویج می کنند. مفهوم صلح قبل از تاسیس سازمان ملل متحد محدود بود و صرفا به معنای عدم وجود جنگ تلقی می شد. تاسیس کنندگان سازمان ملل متحد برای صلح مفهومی جدید در نظر گرفتند و آن را در قالب یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت قلمداد کردند. اکنون در این معنا هرگونه عملی که در تعارض با عدالت قرار گیرد تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد. خشونت، جنگ، فقر، استبداد و خودکامگی، نادیده گرفتن حقوق بنیادین بشر از سوی حکمرانان، تحریم های بین المللی غیرمشروع، شورش ها و ... با مفهوم صلح و وضعیت مطلوب عدالت خواهی در تعارض قرار دارد.
وقتی از«صلح» صحبت به میان می آید به دنبال آن ایجاد یک جهان بهتر متصور می شود. همان آرمان و هدفی که توسعه پایدار نیز در پی تحقق آن است. چنانچه در جامعه ای حقوق بشر بر اصولی مانند: اصل حیثیت و منزلت انسانی،اصل آزادی،اصل برابری و اصل برادری متکی باشد و بشریت بتواند از زندگی شایسته در جلوه های متفاوت برخوردار گردد به نحوی که سعادت بشری در روابط فردی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد آن روز، صلح پایدار به مفهوم واقعی کلمه تحقق می یابد.
 
 
 
 
Share/Save/Bookmark