آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۲۶
کد مطلب: 4428
 
آقای اردشیر احمدی اسکندری فرزند آقاگل (کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.

Share/Save/Bookmark