برخی مقررات مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب: 4194
 
▪️مطابق ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول استفاده از سامانه مودیان هستند.
▪️مطابق ماده مذکور، خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند.
▪️بر اساس ماده ۵ قانون فوق، فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به شرح زیر است:
الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.
ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.
حداکثر زمان تایید صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
مطابق تبصره ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه می‌باشد. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب است.
▪️جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
▫️جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد.
▫️صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت، به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد.
▪️مطابق ماده ۲۰ این قانون، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.
▪️جرائم:
▫️جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی:
معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.
▫️جریمه عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران:
معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
▫️جریمه عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی شرکت به سازمان امور مالیاتی:
معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
▫️جریمه عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب:
معادل دو درصد مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.
▪️بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور، سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
Share/Save/Bookmark