آگهی متقاضیان صدور پروانه بر اساس ماده 8
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۶
کد مطلب: 4556
 
آقای احمد خسروی فرزند علیمراد (کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان) از کانون اصفهان درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده اند. مراتب اعلام می گردد تا هرکس نسبت به درخواست مشارالیه اعتراضی داشته یا اطلاعی از سوابق نامبرده دارد که ممکن است در اتخاذ تصمیم کانون موثر باشد، ظرف مدت 15 روز از تاریخ نصب این اعلامیه، اطلاعات خود را کتبا به دفتر کانون تسلیم نماید.


 
Share/Save/Bookmark