اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ (بخش چهارم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب: 4553
 
▪️مطابق دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۸۶۹۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲، برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰  قانون مالیاتهای مستقیم و تهیه اظهارنامه پیش فرض برای برخی مؤدیان گروه های دوم و سوم آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه نامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلقه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵، مواعد تعیین شده دستورالعمل مذکور به شرح ذیل اصلاح گردید:
▫️۱- در بند (۱-۳) و (۹) تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰تغییر یافت.بدین ترتیب:
🔹 بر اساس بند ۱-۳ قسمت الف دستورالعمل مذکور، مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بارگذاری نشده باشد، مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نیستند. لذا این مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند ب این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات مربوطه) می‌باشند.
🔹 مطابق بند ۹ قسمت ب دستورالعمل مذکور، برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند ب این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (میزان فروش کالا و ارائه خدمت در سال ۱۴۰۲) و یا بیش از ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا در پرونده‌های مشارکت مدنی) باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می‌نماید. 
 ▫️۲- دربندهای  (۳) و (۱۲) تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تغییر یافت. بدین ترتیب:
🔹 مطابق بند ۳ قسمت الف دستورالعمل مارالذکر، مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند الف (استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی، مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ می‌باشد. 
🔹 بنا بر بند ۱۲ قسمت ج این دستورالعمل، مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای الف (استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم) و ب (تولید اظهارنامه پیش فرض برای مشاغل گروه‌های ۲ و ۳ موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم) این دستورالعمل (غیر از موارد مربوط به تقسیط مندرج در بند ۱۲) تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ می‌باشد.
Share/Save/Bookmark