معرفی کتاب
حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

یکی از اهداف تالیف این کتاب آن است که بواسطه شناسایی حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی، امکان حل و فصل دعاوی قابل طرح مابین طرفین داوری به وجود ...

ادله الکترونیکی

ادله الکترونیکی

کتاب "ادله الکترونیکی" به قلم آلن گاتن و برگردان مصیب رمضانی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسید.  این کتاب ...

حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

حقوق بین الملل به عنوان یک حقوق جهان شمول چه حمایتی از داده ها در فضای سایبر انجام می دهد؟

یاد استاد

یاد استاد

در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان