تازه های قوانین
قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان

منبع : روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور

شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12

رأی وحدت رویه 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت

رای وحدت رویه 762 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 762 هیات عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی