مصوبه هیات مدیره مبنی بر ضرورت وفاق و همدلی همکاران محترم و کانون وکلا
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب: 1696
 
شصتمین  جلسه هیأت مدیره
 
درمورخ  1396/04/13جلسه هیأت مدیره با حضورآقایان صرام –  اسلامی - ادیب – فشارکی – محقق – موسوی – صالحی  تشکیل است.
مفادبند 6 از تصمیمات متخذه از مصوبات صورتجلسه مذکور:
6-  نامه وارده به شماره 1901/ و / 96 مورخ  13/04/1396  آقای اسداله اسلامی فارسانی درجلسه قرائت شد هیأت مدیره به اتفاق اعلام داشتند که وحدت و همدلی و همراهی هیأت مدیره همانگونه که تاکنون مثال زدنی وقابل توجه بوده است  واکثریت قریب به اتفاق مصوبات هیأت مدیره با رأی متفق اعضاء به تصویب رسیده منبعد نیز به همین گونه خواهد بود ومسلماً اظهارات ومطالبی که غیر مسئولانه توسط تعداد معدودی ازهمکاران محترم در فضای مجازی منتشر می گردد مانع این وفاق و همدلی و همراهی واستفاده ازتدبیر جمعی در اداره امورکانون نخواهد بود. لذا از کلیه همکاران محترم تقاضا می شود درمسائل مرتبط با کانون بنحوی عمل گردد که هر روز برمودت و همدلی همکاران با یکدیگر و همراهی با هیأت مدیره تأکید و افزوده گردد و از تفرقه افکنی که نتیجه ای جز تضعیف کانون وکلای دادگستری را بدنبال ندارد پرهیز گردد.


 رونوشت برابراصل دردفترهیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مضبوط است.
 
مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان –  سیدرضا موسویان
Share/Save/Bookmark