آیین تحلیف سی و نهم برگزار شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷